ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. A SZABÁLYZAT célja
 • Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy a Szirimpex Kft. (adószám: 10759767-2-13) által üzemeltetett levelezőlistával és hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési irányelveket rögzítse.
 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Szirimpex Kft.

Székhely: 2119 Pécel Honfoglalás út 20.

Adószám: 10759767-2-13

E-mail: info@agastone.com

       3. Az adatkezelés lehetséges jogcímei:

 • Adatkezelés akkor történik, ha a Látogató a agastone.hu oldalon önkéntesen feliratkozik a levelezőlistára (e-mail címe, opcionálisan neve és/vagy cége nevének megadásával).
 • Adatkezelés akkor történik, ha a Felhasználó más, a Szirimpex Kft. által készített, fizetett hirdetéshez csatolt jelentkezési űrlapon önkéntesen feliratkozik a levelezőlistára (e-mail címe, opcionálisan neve és/vagy cége nevének megadásával).
 • Adatkezelés akkor történik, ha a Szirimpex Kft. által korábban rögzített ügyfélkörnek informatív jelleggel elküldött feliratkozási lehetőségre reagálva, az ügyfél önkéntesen feliratkozik a levelezőlistára (e-mail címe, opcionálisan neve és/vagy cége nevének megadásával).
 1. A kezelt személyes adatok köre:
  • A feliratkozáshoz a Felhasználónak az alábbi adatait szükséges megadni: Email cím
  • . A feliratkozáshoz a Felhasználó továbbá ezeket az adatokat adhatja meg: Név, cég nev
  • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó feliratkozásának pontos ideje, csatornája (elhelyezett feliratkozási forma helye)
 2. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
 • Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
 • A levelezőlistára feliratkozott felhasználók személyes adatai hírlevél és marketing tartalmú levelek kiküldése céljából kerülnek tárolásra.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Ebbe a kategóriába tartozik a feliratkozás dátuma, böngészője, IP címe, valamint esetleg sütik.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az ezen szabályzatban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

 • Az adatkezelés mindaddig tart, míg a felhasználó írásos formában vagy a leiratkozáshoz automatizált űrlapon nem kérvényezi adatkezelésének megszűntetését
 • Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Szirimpex Kft. az adattároláshoz és az elektronikus üzenetküldés automatizálásához az alábbi szolgáltatást veszi igénybe:

Salesautopilot e-mail automatizációs szoftver – www.salesautopilot.hu

Szolgáltatást kibocsátó cég adatai: Salesautopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

(+36) 1 490 0172

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
 • A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az adatkezelő visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
 • A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje, illetve személyes adatai zárolását kérje az adatkezelőtől. Az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét teljesíti, vagy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az ilyen megkereséseket az adatkezelő köteles kivizsgálni, és 15 munkanapon belül válaszolni rájuk. Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztotta, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és  adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A tájékoztatást az adatkezelő elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2119 PÉCEL, HONFOGLALÁS ÚT 20.

Email cím: info@agastone.com

 • A Felhasználó az , valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu, tel.: (1) 391 1400) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 1. Záró rendelkezések
 • Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében. Gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen titkosítás) és szervezési intézkedéseket (fizikai védelem, különösen az adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése)
 • Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a agastone.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított szabályzatban foglaltakat.